REGULAMIN

Sklep internetowy i-D Tokyo działający pod adresem http://www.idtokyo.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę wykonującego w Polsce działalność gospodarczą pod nazwą Focus Arkadiusz Matejko, którą realizuje w

Definicje:

Sklep – sklep internetowy i-D Tokyo działający pod adresem http://www.idtokyo.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie między innymi za pośrednictwem sieci internet.
Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Arkadiusz Matejko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Focus Arkadiusz Matejko

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, określające rodzaj i liczbę produktów.

Adres sklepu (miejsce sprzedaży)- www.idtokyo.pl, ul. Malczewskiego 119A, 80-112 Gdańsk

Obszar obsługi – Sklep realizuje zamówienia Klientów zamieszkałych lub mających siedzibę na terytorium państw tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

§1 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami sprzedaży są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.idtokyo.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty i instrukcje obsługi.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są w złotych polskich. Dodatkowo Sklep zamieszcza ceny w następujących walutach: euro i dolar amerykański. Klient dokonując zakupu wybiera walutę, w której dokona płatności. Jeżeli Klient korzysta ze środków lub narzędzi płatniczych rozliczanych w innych walutach przez bank lub instytucje finansową, Sklep naliczy cenę sprzedaży w walucie wskazanej przez Klienta, co jednak może wiązać się z obciążeniem Klienta w wyższej wysokości dokonanym przez bank lub instytucję finansową. Sklep nigdy nie nalicza opłat innych niżeli podane: cena oraz koszty wysyłki i ubezpieczenia.
 4. Sklep umożliwia Klientom płatność bezpośrednią w walutach wskazanych w ust. 3 na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w każdej z w/w walut przez bank z siedzibą w Polsce. Sprzedawca nie ponosi kosztów naliczanych przez bank, któremu Klient zleca transakcję.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Informacje zawarte na witrynie internetowej poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

§2 Przyjmowanie zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.idtokyo.pl. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie można składać wyłącznie poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie.
 2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą.
 3. W zamówieniu Klient dokonuje:

a) wyboru zamawianych towarów,

b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c) wyboru sposobu i waluty płatności.

 1. Po dokonaniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail:

a) będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,

b) zawierający ostateczny przedmiot Zamówienia, potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia – określone w § 4.

 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie sprawy i podejmuje decyzje o dalszym sposobie postępowania, w szczególności określa czy jego wolą jest częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4. Faktura i inne dokumenty wystawiane są zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Do umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie.


§3 Istotne elementy zamówienia

Potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b zawiera informacje o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem jego przedmiotu oraz sposobu porozumiewania się z Klientem

2) Sprzedawcy

3) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu

4) adresie, pod którym Klient może składać reklamacje

5) łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach

6) sposobie i terminie zapłaty

7) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji

8) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy

9) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient

10) obowiązku zwrotu Sprzedawcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy

11) wyjątkach, w przypadku których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub w których Klient traci to prawo

12) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad

13) istnieniu, a także treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

14) kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania się z nim, w razie jego wprowadzenia przez Sprzedawcę, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

15) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy

16) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy

17) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

§4 Zmiany w zamówieniach

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez telefoniczny kontakt ze Sklepem – nr tel. +48 502 329 012

§5 Czas realizacji zamówienia i warunki dostawy

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych w przypadku dostawy na obszarze Polski oraz od 5 do 10 dni roboczych w przypadku dostawy na obszarze innych państw. Jest to czas liczony od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę całości zapłaty za Zamówienie do dnia przekazania przesyłki przewoźnikowi realizującemu wybraną przez klienta formę dostawy

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika, który według informacji posiadanych przez Sprzedawcę posiada stały cennik usług o najniższych kosztach dostawy do miejsca zamieszkania albo siedziby Klienta.

3. Koszt przesyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia.

4. Przesyłka jest przesyłana na adres wskazany w zamówieniu.

§6 Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

2. Jeżeli towar jest objęty gwarancją jakości producenta, Sklep informuje o warunkach gwarancji w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami gwarancji przed złożeniem zamówienia. Sprzedawca nie ustanawia gwarancji towaru znajdującego się w ofercie Sklepu.

3. Niezależnie od gwarancji, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz na odpowiadających im zasadach prawa Unii Europejskiej.

4. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-3, Klient jest uprawniony do przedstawienia Sprzedawcy reklamacji.

5. Składając reklamacje, po zgłoszeniu Sprzedawcy, Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopie faktury. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. W przypadku nieuznania reklamacji Sklep przedstawi stanowisko Klientowi.


§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie przy użyciu formularza określonego w § 3 pkt. 8, w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu.

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie jednak, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zwrócić rzecz Sprzedawcy odsyłając ją na adres Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, zwrócić Konsumentowi cenę sprzedaży. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument dokonując płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przed zwrotem Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu zgodnie z ust. 3

§8 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Składając zamówienie Klient zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Sklep w celach administracyjnych służących realizacji zamówienia oraz rachunkowych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Ponadto w przypadku podania danych osobowych Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Administratorem bazy danych jest Arkadiusz Matejko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Focus Arkadiusz Matejko.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 3. Korzystający ze Sklepu występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
 4. Zabrania się dokonywania zapytań oraz zakupów z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

верхний